home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Rapport giver oversigt over scenarieanalyser om kvælstof- og fosforbelastning i oplande

Med udgangspunkt i publicerede analyser i internationale tidsskrifter er der lavet en gennemgang af 256 artikler omkring scenariestudier som behandler model-baserede scenarieanalyser af kvælstof- og fosforstrømme på oplandsniveau. Gennemgangen har resulteret i en konceptuel beskrivelse af scenarie-processen, herunder udvikling og beskrivelse af scenarier, anvendelse i modeller og kommunikation til interessenter. Resultaterne viser, at de fleste scenarieanalyser har set på ændring i arealanvendelse og i den landbrugsmæssige drift. Der er dog kun få studier, der har set på tiltag, som målrettes forskellige dele af landskabet. Kun i ca. halvdelen af analyserne har der været involveret interessenter i udvikling og formidling af resultaterne. Analyserne viser et behov for scenarieanalyser, der i højere grad inddrager samspil mellem nye teknologier og en differentieret anvendelse af disse i landskabet.

Du kan her læse hele rapporten “Oversigt over publicerede scenarieanalyser om kvælstof og fosforbelastning i afstrømningsoplande”  som er skrevet af Fatemeh Hashemi og Jørgen E. Olesen, Aarhus Universitet,  Agroøkologi i regi af Soil2Sea projektet


Print pagePDF page

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.