home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Læs om fremtidsscenarierne for oplandet til Hagens Møllebæk

På workshoppen med lokale landmænd, kommune med flere drøftede vi forskellige modeller for den fremtidige arealanvendelse et oplandet til Hagens Møllebæk, der er et delopland til Skive fjord.

For et års tid siden var dNmark alliancen på besøg i oplandet til Hagens Møllebæk for at drøfte fremtidens landbrugsproduktion og arealanvendelse.

opland hagens møllebæk_1.1

Dengang kom landmænd, repræsentanter fra grønne organisationer og kommunens ansatte med forskellige forslag til fremtidens arealforvaltning. På baggrund af disse input havde alliancen omsat forslagene til tre mulige fremtidsscenarier:

  1. Reduceret kvælstofinput på arealer omkring vandløb
  2. Intensivér på ”robuste arealer” – ekstensivér på ”sårbare arealer
  3. Maximum N-reduktion – Minimum Areal-reduktion

Ved hjælp af en prototype landskabsmodel (se “dNmark landskabsmodellen er et nyt hjælpeværktøj) blev foreløbige eksempler på den afledte udvaskning under rodzonen for de enkelte arealer i oplandet herefter vurderet.

Fremtidsscenarierne og de med prototypen opgjorte effekter af disse blev præsenteret på mødet og ses her (med forbehold for talstørrelserne):

Fremtidsscenarierne og effekterne af disse blev præsenteret på mødet og ses her:

Hagens Møllebæk, Scenarie 1

Hagens Møllebæk, Scenarie 2

Hagens Møllebæk, Scenarie 3

Fremtidsscenarierne bliver drøftet og kvalificeret med lokal vide om natur og produktionsforhold, viden om jorden beskaffenhed herunder viden om dræningsforhold, osv.

workshop_hagens_møllebæk

Noget af det stærke ved at have en model, som Landskabsmodellen, er netop, at man kan justere modellen så lokale aktører kan bidrage med lokal viden til modelberegningerne.

På mødet diskuterede man i grupperne om noget med fordel kunne gøres anderledes, og i en af grupperne kom man f.eks. til at tale om, hvad det ville betyde for udvaskningen, hvis al husdyrgødning i området kommer gennem et biogasanlæg, hvorved udnyttelsesprocenten alt andet lige vil stige. Med hjælp fra Landskabsmodellen kunne deltagerne hurtigt få en beregning og dermed et billede af hvad et ville betyde.


Print pagePDF page

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.