home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Fremtidsscenarier for oplandet til Aalborg SV

En torsdag aften i januar var lokale borgere, landmænd, kommunalt ansatte og andre interessenter mødt op til workshop i dNmark-alliancen for at drøfte potentialerne for den fremtidige arealanvendelse af oplandet til Aalborg SV, som afvander til Limfjorden.

I februar sidste år var dNmark Alliancen på besøg i oplandet til Aalborg SV for at drøfte fremtidens landbrugsproduktion og arealanvendelse i Vokslev Forsamlingshus i en 1. runde workshop og samle inspiration til mulige løsninger baseret på forslag fra området.

Aalborg sv

På baggrund af disse input har forskere i alliancen omsat forslagene til mulige fremtidsscenarier. På et møde i januar 2016 var deltagere i dNmark alliancen og lokale borgerne igen samlet igen for at høre, hvad forskerne havde fundet ud af og debattere scenarierne.

Forskerne havde regnet på fire scenarier

  1. Muslingefarm – Virkemiddel: Muslingeopdræt, 600-900 kg N ha-1
  2. Zonering – ekstensivering af lavbunds-/ådalsarealer. Permanent udtag i brede bræmmer langs vandløb samt evt. øvrige vådområder. Virkemidler: Permanent udtagning + randzoner
  3. Intensiveret mælkeproduktion – ændring af 50 % af nuværende omdriftarealer til vedvarende græsarealer – fokus på flere græsningarealer/slætarealer til foder. Græsområder lægges primært på udpegne OSD (Områder med Særlige Drikkevandsinteresser). Virkemiddel: Permanent udtagning – men afhænger meget af intensiteten af græsning eller og slætstrategi.
  4. Minimum areal – maksimum effekt – udlægning af fx 4 minivådområder (forskellige typer) på topografisk optimale områder. Virkemidler: Konstruerede minivådområder + Vådområder

Ved hjælp af værktøjet Landskabsmodellen, (se ”dNmark landskabsmodellen er et nyt hjælpeværktøj”), blev den afledte udvaskning under rodzonen for de enkelte arealer i oplandet herefter vurderet. Disse beregninger bygger på eksisterende data. Fremtidsscenarierne og effekterne af disse blev præsenteret på mødet. De to første scenarier ses her:

Aalborg sv1

Aalborg sv2

Deltagerne ved workshoppen blev fordelt i grupper af 6-7 personer rundt om kortene. Det gav anledning til en god og intens diskussion omkring fremtidens forvaltning af området og yderligere tiltag såsom ændret sædskifte og dyrkningspraksis, biogasanlæg, arrondering og stenrev. Lokal viden om dræningsforhold blev også bragt i spil, og alliancens deltagere fik viden om, at et langt større areal af området var systematisk drænet end hidtil antaget. Derefter blev det debatteret om, det kunne være muligt at etablere målrettet miljøtiltag som f.eks. konstruerede minivådområder og intelligente bufferzoner.

Aalborg sv workshop

Efter opsummeringen på workshoppen blev mange af deltagerne til en stille øl og diskuterede videre. Flere deltagere fremhævede, at det var fornuftigt, at de selv var med til at finde frem til lokale løsninger, fremfor at blive udsat for en generel regulering.


Print pagePDF page

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.