home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Hvorfor er der så stor forskel på dansk og hollandsk svinebrug?

Hollandske svinebedrifter har mindre jord end de danske svinebedrifter og må derfor købe mere foder og transportere mere gødning væk fra bedriften end de danske. En ny artikel undersøger årsagerne til denne forskel, af relevant for bl.a. den fremtidige lovgivning på kvælstofområdet.

Hvorfor har danske svinebedrifter mere jord end hollandske og hvad er konsekvensen af dette?

Hollandske svinebedrifter har mindre jord end danske svinebedrifter og derfor må de købe mere foder og transportere mere gødning væk fra bedriften end de danske. Analysen viser, at hovedårsagen til dette er de højere jordpriser og de bedre muligheder, der historisk har været for intensivt svinehold i Holland baseret i højere grad på import af alternative foderprodukter (fx tapioca/soya).

DA-NL comparison

I Danmark er der en lang tradition for husdyrbedrifter med egen planteproduktion, og harmonikravet har betydet en større miljømæssig balance. En anden forskel er, at den hollandske svineproduktion er meget koncentreret på sandjord, mens svineproduktionen i Danmark primært findes på lerjord. Den typiske hollandske svinebedrift på 10 ha har samlet set højere omkostninger til foder og har betydelige omkostninger til eksport og forarbejdning af husdyrgødning i forhold til den danske svineproducent. Det vurderes, at stigende krav til forarbejdning og stigende omkostninger ved eksport af husdyrgødning vil yderligere øge omkostningerne ved svineproduktionen i Holland. De øgede omkostninger vil kunne betyde en reduktion i svineproduktionen på længere sigt og øge fokus på en lavere miljøbelastning pr. produceret enhed. Omvendt betyder adgang til eget foder lavere foderomkostninger i Danmark, og udviklingen har vist, at der er produktionsmæssige fordele ved at eksportere smågrise til slagtning i Tyskland. Omvendt har danske bedrifter mere gæld og vil derfor være mere følsomme overfor prisudsving end de hollandske svinebedrifter. Artiklen er skrevet af forskere fra Københavns og Århus Universiteter i samarbejde med en række hollandske forskere.

Artikel:
Willems, J.; Grinsven, H.v.; Jacobsen, B.H.; Jensen, T.; Dalgaard, T.; Westhoek, H. and Kristensen, I.B. (2016). Why Danish pig farms have far more land and pigs than Dutch farms? Agricultural Systems, 144, 122-132. http://dx.doi.org/10.1016/j.agsy.2016.02.002


Print pagePDF page

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.