home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Indlæg på Plantekongres 2017 om anvendelse af nye affaldsbaserede gødninger i landbruget

På Plantekongressen 2017 afholder Professor Lars Stoumann Jensen, KU, i session 72 – “Fra skrald til guld” d.18.01.17 kl:9.45-10.30 indlæg om anvendelse af nye affaldsbaserede gødninger. Nedenfor kan du baggrundsmaterialet til Professor Lars Stoumann Jensen indlæg.

Mange landmænd har allerede i dag erfaringer med at modtage gylle fra nabo husdyrbrug – men hvilke fordele og barrierer ser de for yderligere anvendelse af organiske gødninger?

Harmoniregel og naboaftaler
Det er god gammel landmandviden at det er vigtigt med et passende forhold mellem husdyrhold og dyrket areal hvor husdyrgødningen kan spredes og udnyttes. Med den stigende intensivering, specialisering og regionalisering af landbrugsproduktionen er dette forhold imidlertid mere og mere udfordret. I Danmark besluttede politikerne allerede midt i 1980’erne, inden vandmiljøplaner og EU direktiver, at indføre et harmonikrav, der satte et loft over hvor mange dyreenheder der må udspredes husdyrgødning fra per ha. Med implementeringen af EU Nitrat Direktivet i dansk lovgivning i starten af 1990’erne, justeredes harmonikravet til direktivets krav om max 170 kg N fra husdyrgødning per ha. Siden da er naboaftaler om afgivelse og modtagelse af gylle blevet meget almindelige, og dermed har husdyrbrug med flere dyreenheder per ha end harmonigrænsen mulighed for at opretholde deres husdyrproduktion, mens planteavlere eller husdyrbrug med lavere husdyrtæthed, kan udnytte den husdyrgødning der ellers vil være i overskud.

Cirkulær økonomi og national ressourcestrategi
Der er stor samfundsmæssig fokus på bæredygtig udvikling og hvordan vi sikrer at klimaforandringer, forurening af miljøet og forbrug og udtømning af ikke-fornybare ressourcer kan reduceres. Det såkaldte ’cirkulær økonomi’ koncept giver et bud på hvordan en langt højere grad af genanvendelse, genbrug og recirkulering af såvel tekniske komponenter og råmaterialer, som biomasse og næringsstoffer, kan danne grundlag for grøn vækst, hvor økonomisk vækst er mulig uden ødelæggelse af miljøet og udtømning af ressourcer. I Danmark har politikerne med den Nationale Ressourcestrategi (Danmark uden Affald) sat mål for øget udnyttelse og recirkulering af samfundets affaldsstrømme, bl.a. krav om 80% recirkulering af fosfor fra spildevandsrensning og 55-60% udnyttelse af husholdnings- og servicesektor-affald til biogas og dermed recirkulering af det forgassede materiale til landbrugsjord.
Dette betyder at vi i fremtiden vil se en øget mængde behandlet organisk affald og afledte produkter fra landbrug, industri og husholdninger blive tilgængeligt for anvendelse som gødningsmidler. Det er derfor vigtigt at vi får øget viden om næringsstof tilgængelighed og indhold, for at landmændene kan få den maksimale udnyttelse af disse produkter når de anvendes som gødning. Men det er samtidig også vigtigt at de virksomheder der producerer de nye affaldsbaserede gødninger får en øget viden om hvilke ønsker, præferencer og beslutningskriterier landmændene har for om de vil anvende disse produkter eller ej – der findes i dag kun ganske begrænset konkret, fakta-baseret viden om dette.

Spørgeskemaundersøgelse om organiske gødninger
Vi har derfor gennemført en spørgeskema-undersøgelse blandt danske landmænd om deres nuværende brug af organisk gødninger (inkl. husdyrgødning), deres interesse i at bruge alternative organiske gødninger i fremtiden, og deres opfattelse af de vigtigste barrierer eller fordele ved at bruge organisk gødning. Vi sendte et spørgeskema med 24 spørgsmål (designet til at tage ca. 10 min. at besvare) ud til et repræsentativt udsnit af landbrug på over 10 ha i hele Danmark, i alt 1585 bedrifter. Vi modtog i alt 452 besvarelser (28% respons) på såvel papir som online, og er undersøgelsen er nærmere beskrevet i Case et al. (2017).

Stor erfaring med anvendelse af husdyrgødning
Næsten tre fjerdedele af de adspurgte (72%) anvender i dag en eller flere organiske gødninger, og halvdelen af planteavlsbedrifterne anvender ubehandlet husdyrgødning, hvilket tyder på en betydelig gødningsudveksling fra husdyrproducenter til planteavlere i Danmark.
Adspurgt om deres forventede forbrug af organisk gødning 3 år frem i tiden svarede 79% at de forventer at bruge den samme mængde organiske gødning tre år fra nu, som de gør i dag. Næsten halvdelen (47%) svarede dog, at de ville være interesseret i at bruge en organisk gødning, som ikke i øjeblikket er til rådighed for dem – størst interesse for behandlet husdyrgødning (66% ønske, mod 19% nuværende forbrug, fx af bioforgasset gylle) og organisk affald fra byerne (32% ønske, mod 9% nuværende forbrug, fx af slam og kompost).
Dette indikerer, at selv om de fleste landmænd ikke forventer at ændre deres samlede brug af organisk gødning, så er næsten halvdelen interesseret i at bruge en ny type af organisk gødning, hvis den ellers var til rådighed. Altså at der er et udækket behov for organisk gødning blandt nogle landmænd i Danmark. Landmandens alder, bedriftsstørrelse, og bedriftstype (konventionelt / økologisk) påvirker sandsynligheden for fremtidige interesse for alternative organisk gødning.

Fordele og barrierer
De adspurgte landmænd blev bedt om at rangere de tre vigtigste fordele ved eller grunde til at bruge organisk gødning og angav samlet set følgende: 1. Organisk gødning giver en bedre jordstruktur, 2. Lave omkostninger ved at købe eller producere (f.eks egen husdyrgødning), 3. Indholdet af N, P og K er relativt sikkert.
Landmændene blev også bedt om at rangere de tre vigtigste barrierer for brugen af organisk gødninger, og de prioriterede: 1. Betydelige lugtgener for naboer, 2. Indholdet af N, P og K er for usikkert/variabelt, og 3. Sværere at planlægge anvendelsen af organisk gødning end handelsgødning.
Det kan forekomme paradoksalt at både sikkerhed og usikkerhed om NPK-indhold blev placeret højt både som fordel og ulempe i undersøgelsen, men det skyldes at landmænd, der pt. bruger organisk gødning rangerer “usikkerhed om NPK indhold” som en mere væsentlig barriere. Opfattelsen af produktet påvirkes af erfaring med det, dvs. med erfaring kommer større bevidsthed om usikkerheden i indhold af næringsstoffer.

Konklusion
En meget stor andel af de danske landmænd anvender organiske gødninger og identificerer både fordele og barrierer – alligevel er der en betydelig interesse for at bruge andre typer og nye produkter.


Print pagePDF page

No comments yet

Sorry, the comment form is closed at this time.