home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

RC 4.2

Værdisætning Miljø- og Ressourceomkostninger i Vandrammedirektivet

Projektbeskrivelse

Målet med dette ph.d.-projekt er at øge forståelsen af de miljømæssige og ressourcemæssige omkostninger i EU’s vandrammedirektiv fra en velfærdsøkonomisk vinkel. Målet er at få en bedre forståelse af, hvordan offentligheden værdisætter vandkvalitet og vandkvantitet. Miljø- og ressourceomkostninger har en central rolle både i forhold til at vurdere uforholdsmæssige omkostninger i forbindelse med at opnå god vandkvalitet (artikel 4) og i inddragelsen af miljø- og ressourceomkostninger i prisen på vand (Artikel 9).

Dette projekts formål er at kvalificere de attributter, der anvendes til at beskrive vandkvaliteten i økonomiske værdisætningsstudier. Derved er det muligt i højere grad, at matche de forestillinger respondenterne har i forbindelse med afgivelsen af svar. Dette vil forhåbentligt lede til et mindre bias i det velfærdsøkonomiske værdiestimat. Derudover søger projektet at øge forståelsen for, hvordan og hvornår præferencer for miljøgoder dannes. Her fokuseres i særdeleshed på, hvordan information og egne erfaringer med miljøgoder gennem livet påvirker den enkeltes præferencer.
Et kvantitativt primært værdisætningsstudie vil blive gennemført i Limfjorden ved udsendelse af et spørgeskema til den brede offentlighed. Data omkring betalingsvillighed og præferencer for god vandkvalitet vil blive modelleret ved hjælp af økonometriske metoder for modellering af valg. Dermed er det muligt at vurdere fordelene ved god vandkvalitet i en region med betydelige omkostninger til at opfylde målene i vandrammedirektivet. Dette vil fungere som et supplement til de eksisterende værdisætningsstudier af vandkvaliteten i Danmark. Samlet set kan disse estimater danne grundlag for overførsel af værdier på tværs af oplande i Danmark, for på sigt at få robuste estimater for alle danske vandoplande. Projektet vil desuden berøre, hvordan status for den regionale vandkvalitet og niveauet påvirker forståelsen for god vandkvalitet og vilje til at betale for miljø- og ressourceomkostninger ved brugen af vand.

Ph.d. studerende
Anne Kejser Jensen
Billede_Anne

Print pagePDF page