home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

RC 2

Modellering af kvælstofreduktionseffekter i danske landbrugslandskaber baseret på lokale aktørers forslag to fremtidige landskabsændringer

Projektbeskrivelse

Adskillige instrumenter og foranstaltninger i relation til kvælstofsregulering er blevet implementeret i dansk landbrug de seneste 30 år med det formål at reducere kvælstofudledningen til vandmiljøet. Dette har medført anseelige forbedringer, men kvælstofbelastningen anses mange steder stadig som værende for høj. Samtidig er kvælstof den vigtigste begrænsende faktor i forhold til at øge produktiviteten i landbruget. I dette projekt involveres lokale aktører (landmænd, lodsejere, borgere, myndigheder, organisationer) i seks caseområder i at generere idéer til fremtidig udvikling og konkrete initiativer, der kan skabe win-win-løsninger, hvor fødevareproduktionen optimeres samtidig med at vandmiljøets økologiske tilstand forbedres. Med udgangspunkt i input fra lokale aktører beskrives en række scenarier med fokus på fremtidig arealanvendelse, landbrugspraksis og nye tekniske muligheder. I relation til hvert scenarie beregnes kvælstofbudgetter og potentielle reduktioner i kvælstofudledningen. Desuden evalueres effekterne af de foreslåede ændringer i forhold til Ecosystem Services.

De vigtigste formål med projektet er:

  1. At etablere et detaljeret kvælstofbudget i hvert caseområde baseret på både nationale og lokale datainput.
  2. At udvikle et antal scenarier for landskabsændringer og vurdere effekten i forhold til kvælstofsreduktion.
  3. At evaluere effekten i forhold til Ecosystem Services.
Postdoc
Peter Stubkjær Andersen
Billede_Peter_

Print pagePDF page