home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

RC 3

Management strategier – Implementering af N-reducerende tiltag

Projektbeskrivelse

I RC3 ser vi på landmænds motivation til at samarbejde vedrørende implementering af forskellige kvælstof-reducerende tiltag såsom implementering af vådområder, planting af skov og omlægning til permanent græs. Hvor sådanne tiltag implementeres rent geografisk har stor betydning for, hvor effektive de er med henblik på at reducere kvælstoftabet, og også for hvor omkostningseffektive de er, dvs. hvor meget det koster at reducere kvælstoftabet til recipienten. En af årsagerne til forskelle mellem lokaliteter er den naturlige vandretention der holder kvælstoffet tilbage i grundvand, vandløb og søer. Omkostningerne ved at reducere kvælstoftabet er også meget varierende mellem marker og bedrifter på grund af forskelle i produktion, udbytte mv. Tiltagene kan også have en ren landskabelig effekt der øges hvis de placeres samlet, f.eks. ved planting af skov og dannelse af vådområder. Implementering af tiltag vil oftest have omkostninger for den enkelte landmand og frivillige aftaler er derfor ikke nok til at opnå den kvælstofreduktion, som er nødvendig for at forbedre vandmiljøet. Derfor er det ud fra et økonomisk perspektiv vigtigt at undersøge, hvordan landmænd kan motiveres til at implementere kvælstofreducerende tiltag mest omkostningseffektivt.

I RC3 er det målet at undersøge hvordan den mest omkostningseffektive fordeling af kvælstofreducerende tiltag opnås i oplandet til Limfjorden, hvilket er caseområdet i RC3. Dette gør vi dels ved at sætte en model op der simulerer, hvordan et samarbejde mellem landmænd omkring kvælstofreducerende tiltag kan se ud, når vi samtidigt forudsætter at landmanden søger at opnå det bedste økonomiske udbytte af produktionen. I modellen inddrages forskellige typer produktion af afgrøder og husdyr samt de jordtyper og hydrologiske forhold, der er i Limfjordens opland. Derudover er det formålet at observere reelle valg og aftaler landmænd imellem ved udførelse af workshops i Limfjordens opland.

Postdoc
Line Block Hansen
Line_billede

Print pagePDF page