home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

RC 4.1

Urban-rural N genanvendelse af affald

Projektbeskrivelse

Ifølge anbefalingerne i den europæiske N Assessment (Oenema O. et al., 2011) er en af de syv store foranstaltninger, der skal træffes for radikalt at ændre de eksisterende N strømme i samfundet, at forbedre genanvendelsen af kvælstof (og fosfor) fra spildevandssystemer. Den nuværende urbane rensningsproces er primært designet til at reducere niveauet af forurening af vandløb med organisk stof og reaktiv N og P. Samlet set vil produktion af gødning ved genbrug af N fra større europæiske byer have at teoretisk potentiale til at producere over 600 Gg N pr år, svarende til omkring 600 mio € om året, samtidig med at reducere forurenende tab til miljøet (Sviriejeva-Hopkins et al., 2011).

Dansk spildevandsrensning beror mest på traditionel mekanisk, biologisk og i nogle tilfælde kemisk behandling, der kan fjerne op til 85% -95% N og 90% -95% fosfor. I øjeblikket er mange spildevandsanlæg dog i færd med at redesigne processen og fokuserer på en række spørgsmål, herunder alternative P og N genanvendelsesmetoder, f.eks. struvit fældningsreaktion, aftagende vandbehandling, aerob immobilisering. På denne måde vil mindre N blive tabt til atmosfæren, og vil blive genanvendt enten i mineralsk bundfald (struvit, magnesium-ammonium-fosfat), eller som slam bundet i høj koncentration af organisk N. Endelig har den danske regering en ny ressourcestrategi, hvor en langt højere grad af genanvendelse af organisk dagrenovation via bioforgasning, kompostering eller kombinationer af disse vil blive fremmet. Tilsammen vil disse nye affaldshåndteringstendenser medføre nye restprodukter (WR), som potentielt kan genbruges tilbage i landbruget som gødningsprodukter, men med en mangel på viden om deres anvendelighed, effektivitet og sikker udnyttelse.

Forskningsspørgsmålene for denne postdoc er:

  • Vil N i nye WR være tilstrækkeligt til rådighed for en effektiv planteproduktion?
  • Kan WR modificeres for at opnå højere gødningsværdi?
  • Hvad er på mellemlang til lang sigt virkningerne på jordkvaliteten og potentielle miljømæssige udslip

Arbejdet og aktiviteterne i projektet vil omfatte:

  1. Screening af nuværende marked (EU-niveau) for spildevand afledt restprodukter med en potentiel anvendelse som gødning.
  2. Udvælgelse af et repræsentativt sæt af prøver til yderligere karakterisering og modifikationsprocedurer (f.eks. termisk trykbehandling) for at forbedre N-tilgængelighed og håndteringsegenskaber.
  3. Feltbaseret testning af et begrænset antal WWR og modificerede produkter på det CRUCIAL markprøve (langsigtet urbant restprodukteksperiment).
  4. Formidling og diskussioner med interessenter og spildevandsindustrien om muligheden for og økonomien i sådanne alternative løsninger.
Postdoc
Beatriz Gomez Muñoz
  Beatriz har en ph.d. grad (2011) fra University of Jaén, Spanien. Hendes ph.d. projekt drejede sig om gødskningstrategier i økologisk oliven-produktion, inklusiv kompostering og recirkulering af organisk affald fra oliven-olie industrien som gødningsprodukter
Postdoc
Sean Case
 Billede_Sean

Print pagePDF page