home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

2. Aalborg syd

Pilotområdet Aalborg syd har et areal på 4997 ha og tilhører Aalborg, Nibe og Rebild kommuner og er afgrænset af vandoplandet. Jordbunden er karakteriseret ved en klar overvægt af sandede jorde og terrænet er relativt kupperet bortset fra den flade nordlige spids af området. Den dominerende arealanvendelse er intensivt landbrug, og sammen med Hagens Møllebæk repræsenterer området det område med størst andel landbrug.

Hent en samlet pdf beskrivelse her.

aalborg_plac

Kort: Geografisk placering af pilotområdet Aalborg syd. 

AREALANVENDELSE

Den primære arealanvendelse i Allborg syd er landbrug (78,8%) efterfulgt af naturarealer som skov, åben natur og vand (11,7%) og urbane områder (8,2%) (kort og tabel). Området repræsenterer derved sammen med Hagens Møllebæk og LammeFjord de pilotområder, der har den største andel landbrug (henholdsvis 82,8% og 79,4%) (figur).

Arealanvendelsen er illustreret på kortet og i den tilhørende tabel for Aalborg syd nedenfor. Endvidere er arealanvendelsen for de 7 pilotområder illustreret samlet i figuren nedenfor.

Kort: Arealanvendelsen i pilotområdet Aalborg syd i 10×10 meter opløsning.

Tabel: Arealanvendelsen i Aalborg syd vist i hektar (ha) og andel af det totale areal i procent.  

Figur: Arealanvendelsen i de 7 pilotområder beskrevet som andel areal af det totale areal i procent.
Pilotområderne er listet efter % landbrug.

 

JORDBUNDSFORHOLD

Overordnet findes de mest sandede jorde i Danmark mod vest, og de mere lerede jorde mod øst (kort 1). Aalborg syd ligger placeret i Nordjylland og er domineret af de sandede jorde (98,1%). (kort 2 og Tabel).

Jordbundstyperne for pilotområdet er illustreret på kort 2 og i den tilhørende tabel nedenfor.

DK_Jord

Kort 1: Jordbundstyper i Danmark.

Aalborg_jord

Kort 2: Fordelingen af jorbundstyper i pilotområdet Aalborg syd i 30,4×30,4 meter opløsning.  

Tabel: Jordbundstypernes fordeling i Aalborg syd vist i hektar (ha) og andel af det totale areal i procent.  

Aalborg_jord_tab

TERRÆN

Aalborg har en højde varierende fra 0,4 meter til 104,89 meter over havets overflade (kort 1), og en terrænhældning fra 0-13,9 grader (kort 2). Terrænet er meget varierende bortset fra den flade nordlige spids af området.

Kort 1: Højde i Danmark (a) og ved pilotområdet Aalborg syd (b) i 48×48 meter opløsning. 

Kort 2: Hældning af terrænet i Danmark (a) og ved pilotområdet Aalborg syd (b) i 48×48 meter opløsning. 

 

HYDROLOGI

Vådhed er her illustreret med det topografiske vådheds-index. Det er et udtryk for, hvor meget vand et punkt ud fra landskabets højdemodel kan tilbageholde – altså hvor vådt punktet potentielt er. Vådhed er basseret på hældning og oplandets størrelse.

Pilotområdet er afgrænset af vandløbets vandoplandsgrænse.

Kort: Topografisk vådheds-index i Danmark (a) og ved pilotområdet Aalborg syd (b) i 48×48 meter opløsning. 


Print pagePDF page