home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

3. Hagens Møllebæk

Pilotområdet Hagens Møllebæk i Nordvestjylland har et areal på 2762 ha og tilhører Skive Kommune. Området ligger tæt op ad Skive Fjord, og er afgrænset af vandløbets vandoplandsgrænset. Jordbunden er karakteriseret ved både sandede og lerede jorde, og terrænet er relativt jævnt bortset fra stejle skrænter ned mod vandløbene. Området er altså velegnet til landbrug og har også den største andel intensivt landbrug og den mindste andel natur af de 7 udvalgte pilotområder.

Hent en samlet pdf beskrivelse her.

Kort: Geografisk placering af pilotområdet Hagens Møllebæk. 

 

AREALANVENDELSE

Den primære arealanvendelse ved Hagens Møllebæk er intensivt landbrug (75,9%) efterfulgt af urbane områder (11,7%) og naturarealer som skov, vand og åben natur (3,2%) (kort og tabel). Området repræsenterer derved sammen med Lammefjorden de pilotområder, der har den største andel landbrug (Lammefjord = 74 %) (figur). Endvidere har området den laveste andel henlagt til natur af alle pilotområderne efterfulgt af Lammefjorden, der har et naturareal på 5,1 % (figur).

Arealanvendelsen er illustreret på kortet og i den tilhørende tabel for Hagens Møllebæk nedenfor. Endvidere er arealanvendelsen for de 7 pilotområder illustreret samlet i figuren nedenfor.

Kort: Arealanvendelsen i pilotområdet Hagens Møllebæk i 10×10 meter opløsning.

Tabel: Arealanvendelsen i Hagens Møllebæk vist i hektar (ha) og andel af det totale areal i procent.

Figur: Arealanvendelsen i de 7 pilotområder beskrevet som andel areal af det totale areal i procent. Pilotområderne er listet efter % landbrug. 
JORDBUNDSFORHOLD

Overordnet findes de mest sandede jorde i Danmark mod vest, og de mere lerede jorde mod øst (kort 1). Hagens Møllebæk ligger placeret i Nordvestjylland i et område, der er karakteriseret ved en højere ler procent end de omkringliggende jorde (sandede jorde = 47,3%, lerede jorde = 50,1%) (kort 2 og Tabel).
Jordbundstyperne for pilotområdet er illustreret på kort 2 og i den tilhørende tabel nedenfor.

DK_Jord

Kort 1: Jordbundstyper i Danmark.

Hagens Møllebæk_jord

 Kort 2: Fordelingen af jorbundstyper i pilotområdet Hagens Møllebæk i 30,4×30,4 meter opløsning.  

Tabel: Jordbundstypernes fordeling i Hagens Møllebæk vist i hektar (ha) og andel af det totale areal i procent.  

Hagens Møllebæk_jord_tab

TERRÆN

Hagens Møllebæk har en højde varierende fra 1 meter til 52 meter over havets overflade (kort 1) og en terrænhældning fra 0-10 grader (kort 2). Det er et relativt fladt område bortset fra stejle områder ned mod vandløb. Dette gør området velegnet til landbrug.

Kort 1: Højde i Danmark (a) og ved pilotområdet Hagens Møllebæk (b) i 48×48 meter opløsning. 

Kort 2: Hældning af terrænet i Danmark (a) og ved pilotområdet Hagens Møllebæk (b) i 48×48 meter opløsning. 

HYDROLOGI

Vådhed er her illustreret med det topografiske vådheds-index. Det er et udtryk for, hvor meget vand et punkt ud fra landskabets højdemodel kan tilbageholde – altså hvor vådt punktet potentielt er. Vådhed er basseret på hældning og oplandets størrelse.

Pilotområdet er afgrænset af områdets vandoplandsgrænse.

Kort: Topografisk vådheds-index i Danmark (a) og ved pilotområdet Hagens Møllebæk (b) i 48×48 meter opløsning. 


Print pagePDF page