home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

4. Varde

Pilotområdet Varde tilhører Varde Kommune og ligger i Vestjylland med et areal på 6282 ha. Varde repræsenterer det pilotområde der indeholder mest natur. Dette skyldes bl.a. Blåbjerg klitplantage i den nordvestlige del og den nyligt genoprettede Filsø (år 2012) i den sydvestlige del af pilotområdet. I alt er 29,6 % af arealet henlagt til natur. Terrænet varierer meget fra øst til vest, og det er også den mest kuperede, våde og sandede del i vest, der indeholder natur, hvorimod den mere frugtbare jord i øst er præget af landbrug.

Hent en samlet pdf beskrivelse her.

Varde_plac

Kort: Geografisk placering af pilotområdet ved Varde. 

 

AREALANVENDELSE

Den primære arealanvendelse ved Varde er intensivt landbrug (55,2%) efterfulgt af naturarealer som vand, skov og åben natur (29,7%) og urbane områder (10,5%) (kort og tabel). Området repræsenterer derved sammen med Tissø (43%) de områder, der indeholder mest natur af alle pilotområderne (figur). Den store andel natur skyldes bl.a. Blåbjerg klitplantage i den nordvestlige del og den nyligt genoprettede Filsø (år 2012).

Arealanvendelsen er illustreret på kortet og i den tilhørende tabel for Varde nedenfor. Endvidere er arealanvendelsen for de 7 pilotområder illustreret samlet i figuren nedenfor.

Kort: Arealanvendelsen i pilotområdet Varde i 10×10 meter opløsning.

Tabel: Arealanvendelsen i Varde vist i hektar (ha) og andel af det totale areal i procent.  

Figur: Arealanvendelsen i de 7 pilotområder beskrevet som andel areal af det totale areal i procent. Pilotområderne er listet efter % landbrug.

 

JORDBUNDSFORHOLD

Overordnet findes de mest sandede jorde i Danmark mod vest, og de mere lerede jorde mod øst (kort 1). Varde ligger placeret i vest Danmark, og er også domineret af de sandede jorde (89,7%) (kort 2 og Tabel).
Jordbundstyperne for pilotområdet er illustreret på kort 2 og i den tilhørende tabel nedenfor.

DK_Jord

Kort 1: Jordbundstyper i Danmark.

Varde_jord

Kort 2: Fordelingen af jorbundstyper i pilotområdet Varde i 30,4×30,4 meter opløsning.  

Tabel: Jordbundstypernes fordeling i Varde vist i hektar (ha) og andel af det totale areal i procent.  

Varde_jord_tab

TERRÆN

Varde har højde der varierende fra – 1 meter  til 56 meter over havets overflade (kort 1), og en terrænhældning fra 0-5 grader (kort 2). Varde er derved et relativt fladt område bortset fra det mere kuperede areal i den nordvestlige del af området (kort 1b) og stejle skrænter ned mod vandløb. Terænnet, den høje sandprocent i jorden og den høje fugtighed (alle faktorer der er ugunstige for landbrug) er vigtige bestemmelsesfaktorer for arealanvendelsen.

Kort 1: Højde i Danmark (a) og ved pilotområdet Varde (b) i 48×48 meter opløsning. 

Kort 2: Hældning af terrænet i Danmark (a) og ved pilotområdet Varde (b) i 48×48 meter opløsning.

HYDROLOGI

Vådhed er her illustreret med det topografiske vådheds-index. Det er et udtryk for, hvor meget vand et punkt ud fra landskabets højdemodel kan tilbageholde – altså hvor vådt punktet potentielt er. Vådhed er basseret på hældning og oplandets størrelse

Pilotområdet er afgrænset af vandløbsoplandet i Varde. Varde er et relativt fugtigt område. Specielt i den sydvestlige del af området.

Kort: Topografisk vådheds-index i Danmark (a) og ved pilotområdet Varde (b) i 48×48 meter opløsning

 

 


Print pagePDF page