home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

5. Lammefjorden

Lammefjorden blev i begyndelsen af 1900 tallet inddæmmet og tørlagt, hvilket har resulteret i et frugtbart område på nordvest Sjælland i Dragsholm kommune. Pilotområdet repræsenterer et lavtliggende areal på 2897 ha.
Det jævne terræn og den relativt høje lerprocent i jorden tillader intensivt landbrug, som også udgør størstedelen af arealet i området, hvorimod naturområder dækker et langt mindre areal.

Hent en samlet pdf beskrivelse her.

Lammefjord_plac

Kort: Geografisk placering af pilotområdet ved Lammefjorden.

AREALANVENDELSE

Den primære arealanvendelse ved Lammefjorden er intensivt landbrug (74%) efterfulgt af urbane områder (12,9%) og naturarealer som skov, vand og åben natur (5,1%) (kort og tabel). Området repræsenterer derved sammen med Hagens Møllebæk de pilotområder, der har den største andel landbrug (Hagens Møllebæk = 82,8%) og mindste andel natur (Hagens Møllebæk = 3,2%) (figur).

Arealanvendelsen er illustreret på kortet og i den tilhørende tabel herunder.

Kort: Arealanvendelse i pilotområdet Lammefjord i 10×10 meter opløsning.

Tabel: Arealanvendelsen i Lammefjorden vist i hektar (ha) og andel af det totale areal i procent.

Figur: Arealanvendelsen i de 7 pilotområder beskrevet som andel areal af det totale areal i procent. Pilotområderne er listet efter % landbrug.

JORDBUND

Overordnet findes de mest sandede jorde i Danmark mod vest, og de mere lerede jorde mod øst (kort 1). Lammefjorden ligger placeret i det østlige Danmark, og er også domineret af de lerede og meget fertile jorde (58%) (kort 2 og Tabel 1).

Jordbundstyperne for pilotområdet er illustreret på kort 2 og i den tilhørende tabel nedenfor.

DK_Jord

Kort 1: Jordbundstyper i Danmark.

Lammefjord_jord

Kort 2: Fordelingen af jorbundstyper i pilotområdet Lammefjord i 30,4×30,4 meter opløsning.  

Tabel 1: Jordbundstypernes fordeling i Lammefjorden vist i hektar (ha) og andel af det totale areal i procent.  

Lammefjord_jord_tab

TERRÆN

Med en højde varierende fra -7,4 meter til 9,6 meter over havets overflade (kort 1), og en terrænhældning fra 0-5 grader (kort 2) er Lammefjorden et af de mest lavtliggende og flade områder i Danmark. Dette gør området yderst velegnet til landbrugsproduktion.

Kort 1: Højde i Danmark (a) og ved pilotområdet Lammefjord (b) i 48×48 meter opløsning. 

Kort 2: Hældning af terrænet i Danmark (a) og ved pilotområdet Lammefjord (b) i 48×48 meter opløsning.

HYDROLOGI

Vådhed er her illustreret med det topografiske vådheds-index. Det er et udtryk for, hvor meget vand et punkt ud fra landskabets højdemodel kan tilbageholde – altså hvor vådt punktet potentielt er. Vådhed er basseret på hældning og oplandets størrelse.

Pilotområdet er afgrænset af Lammfjordens delta og er et relativt fugtigt område, som indikeres af de mørke nuancer på kortet.

Kort: Topografisk vådheds-index i Danmark (a) og ved pilotområdet Lammefjord (b) i 48×48 meter opløsning.


Print pagePDF page