home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

6. Tissø

Pilotområdet Tissø ligger i Vestjylland og har et areal på 5256 ha. Størstedelen af området tilhører Kalundborg Kommune og en lille del tilhører Sorø Kommune. Området er afgrænset af vandoplandet til søen. Tissø området representerer suverænt det pilotområde, der indeholder mest natur efterfulgt af Varde området. Det store naturareal skyldes dels Tissø sø, men også åmosebasinnerne i den nordlige del og en del mindre skovarealer. Endvidere har området det mindst intensive landbrugsareal efterfulgt af Varde. Jordbundstypen betår mest af lerede jorde, med en del humusjorde ved vådområderne i den norlige del. Terrænet er meget varienende, hvilket også afspejler den varierede arealanvendelse.

Hent en samlet pdf beskrivelse her.

Tissø_plac
Kort: Geografisk placering af pilotområdet ved Tissø. 

AREALANVENDELSE

Trods den store andel natur i Tissø (43%) er den primære arealanvendelse landbrug (47,7%), hvoraf 41,9% er intensivt (kort og tabel). Den store naturanedel skyldes specielt den større sø og åmosebasinnerne i den nordlige del af området. Det intensive landbrug ligger uden om naturarealerne afbrudt af urbane områder, der dæker 7,4% af arealet. Tissø representere det område, der har mindst landbrug og mest natur af alle pilotområder (figur).

Arealanvendelsen er illustreret på kortet og i den tilhørende tabel for Tissø nedenfor. Endvidere er arealanvendelsen for de 7 pilotområder illustreret samlet i figuren nedenfor.

Kort: Arealanvendelsen i pilotområdet Tissø i 10×10 meter opløsning.

Tabel: Arealanvendelsen i Tissø vist i hektar (ha) og andel af det totale areal i procent.

Figur: Arealanvendelsen i de 7 pilotområder beskrevet som andel areal af det totale areal i procent. Pilotområderne er listet efter % landbrug. 

 

JORDBUND

Overordnet findes de mest sandede jorde i Danmark mod vest, og de mere lerede jorde mod øst (kort 1). Tissø ligger placeret på Vestsjælland og er også domineret af de lerede jorde (65%). Det store vådområde i den norlige del giver en jordbund, der er mere humusholdig (slutproduktet af dødt, organisk materiale) og Tissø er derved det pilotområde med størst andel humus (15,6%).

Jordbundstyperne for pilotområdet er illustreret på kort 2 og i den tilhørende tabel nedenfor.

DK_Jord

Kort 1: Jordbundstyper i Danmark.

Tissø_jord

Kort 2: Fordelingen af jorbundstyper i pilotområdet Tissø i 30,4×30,4 meter opløsning.

Tabel 1: Jordbundstypernes fordeling i Tissø vist i hektar (ha) og andel af det totale areal i procent.  

Tissø_jord_tab

TERRÆN

Tissø har højde der varierer fra  1 meter til 96 meter over havets overflade (kort 1), og en terrænhældning fra 0-12 grader (kort 2). Tissø har derved et relativt kupperet terræn, specielt øst for søen og omkring vådområdet i den nordlige del.

Kort 1: Højde i Danmark (a) og ved pilotområdet Tissø (b) i 48×48 meter opløsning. 

Kort 2: Hældning af terrænet i Danmark (a) og ved pilotområdet Tissø (b) i 48×48 meter opløsning.

HYDROLOGI

Vådhed er her illustreret med det topografiske vådheds-index. Det er et udtryk for, hvor meget vand et punkt ud fra landskabets højdemodel kan tilbageholde – altså hvor vådt punktet potentielt er. Vådhed er basseret på hældning og oplandets størrelse.

Pilotområdet er afgrænset af vandløbsoplandet til Tissø. Området er relativt fugtigt specielt pga. søen og det store vådområde.

Kort: Topografisk vådheds-index i Danmark (a) og ved pilotområdet Tissø (b) i 48×48 meter opløsning. 


Print pagePDF page