home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

7. Nordsminde Fjord

Pilotområdet ved Norsminde Fjord fungerer som forskningsområde, men der vil ikke blive afholdt workshops her. Området har et areal på 10863 ha og tilhører Aarhus og Odder kommune. Området er afgrænset af bl.a. Odder å, der afvander området. I 1830 blev ca. det halve af fjorden – der dengang var dobbelt så stor – inddæmmet, afvandet og opdyrket. Senere har man forsøgt at gendanne fjorden. Dette mislykkedes, og i dag ses åbne vådområder der, hvor der tidligere blev afvandet. Norsminde området repræsenterer et varieret terræn, hvor der primært er fladt ud mod fjorden og mere kupperet længere inde i landet. I det kuppede terræn findes en del skov, og i det mere flade terræn findes vådområder og enge. Landbruget dækker dog størstedelen af arealanvendelsen og jorden er også domineret af de lerede fertile jorde.

Hent en samlet pdf beskrivelse her.

Kort: Geografisk placering af pilotområdet ved Norsminde Fjord.

AREALANVENDELSE

Den primære arealanvendelse ved Norsminde Fjord er intensivt landbrug (62,7 %) efterfulgt af naturarealer uden for landbruget som skov, åben natur og vand (i alt 16,8% – uden fjorden) og urbane områder (14,6%) (kort og tabel). Norsminde repræsenterer derved sammen med Gjøl, områder hvor andelen af skov, vand og åben natur uden for landbruget er middel i sammenligning med de andre pilotområder (figur).

Arealanvendelsen er illustreret på kortet og i den tilhørende tabel for Norsminde Fjord nedenfor. Endvidere er arealanvendelsen for de 7 pilotområder illustreret samlet i figuren nedenfor.

Kort: Arealanvendelse i pilotområdet ved Norsminde Fjord i 10×10 meter opløsning.

Tabel: Arealanvendelsen ved Norsminde Fjord vist i hektar (ha) og andel af det totale areal i procent.

Figur: Arealanvendelsen i de 7 pilotområder beskrevet som andel areal af det totale areal i procent
Pilotområderne er listet efter % landbrug.

JORDBUNDSFORHOLD

Overordnet findes de mest sandede jorde i Danmark mod vest, og de mere lerede jorde mod øst (kort 1). Norsminde Fjord ligger placeret i Østjylland, og er også domineret af de lerede jorde (70% %) (kort 2 og Tabel).
Jordbundstyperne for pilotområdet er illustreret på kort 2 og i den tilhørende tabel nedenfor.

Kort 1: Jordbundstyper i Danmark.

Kort 2: Fordelingen af jorbundstyper i pilotområdet ved Norsminde Fjord i 30,4×30,4 meter opløsning.

Tabel: Jordbundstypernes fordeling ved Norsminde Fjord vist i hektar (ha) og andel af det totale areal i procent.  

TERRÆN

Med en højde varierende fra -2 meter til 105 meter over havets overflade (kort 1), og en terrænhældning fra 0-12 grader (kort 2) præsenterer Norsminde Fjord oplandet et meget varierende terræn, der er delt op i en kupperet vestlig del og en mere flad østlig del.

Kort 1: Højde i Danmark (a) og ved pilotområdet Norsminde Fjord (b) i 48×48 meter opløsning.

Kort 2: Hældning af terrænet i Danmark (a) og ved pilotområdet Norsminde Fjord (b) i 48×48 meter opløsning.

HYDROLOGI

Vådhed er her illustreret med det topografiske vådheds-index. Det er et udtryk for, hvor meget vand et punkt ud fra landskabets højdemodel kan tilbageholde – altså hvor vådt punktet potentielt er. Vådhed er basseret på hældning og oplandets størrelse

Pilotområdet ved Norsminde Fjord varierer generelt i vådhed. Der er dog tørrest mod den højtliggende vestlige del af området.

Kort: Topografisk vådheds-index i Danmark (a) og ved pilotområdet Norsminde Fjord (b) i 48×48 meter opløsning.


Print pagePDF page