home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer

Videncenter for Svineproduktion gennemfører udviklings-, afprøvnings- og serviceopgaver, der skaber mer-værdi hos danske svineproducenter, for på det grundlag at sikre de bedste metoder til at producere svin i Danmark. Fokus er at omsætte viden og teknologi til praksis, så de danske svineproducenter løbende har international konkurrencekraft. Samtidig skal svineproduktionen ske på en bæredygtig og fremtidssikret måde. Endvidere har vi fokus på optimering af erhvervsvilkår og forbedring af svinesektorens image via fastlæggelse af målsætninger samt ved kontakt og forhandling med lovgivere / myndigheder på strategiske områder fx dyrevelfærd, miljø og dyresundhed.

Primær rolle i projektet
En miljømæssig bæredygtig dansk svineproduktion er et afgørende strategisk konkurrenceparameter. Vi bidrager med viden om kvælstofomsætning og kvælstofudnyttelse i svineproduktion herunder effekt og konsekvens når miljøteknologier til fx reduktion af ammoniakemission implementeres i svineerhvervet.

Yderligere bidrag
Derudover kan vi sikre hurtig og udbredelse af ny viden idet vi er tæt på svineproducenterne med direkte og let tilgængelige nyheder, viden og serviceydelser og gennem tæt samarbejde med besætningsrådgivere.

Særlig interesse i relation til pilotområder
En miljømæssig bæredygtig dansk svineproduktion er et afgørende strategisk konkurrenceparameter.

Kontakt

Chefkonsulent Bent Ib Hansen
Mail: bih@lf.dk
Tlf.: +45 33394313
 Bent_Hansen Specialiseret inden for det miljøretlige område. Har ansvar for koordinering af
miljøpolitik inden for husdyrområdet med fokus på svineproducenternes
interesseområde, herunder faglig dialog med myndighederne i forhold, der handler om udvikling af miljøteknologi og miljøpolitiske beslutninger.
Chefkonsulent Per Tybirk
Mail: pet@lf.dk
Tlf.: +45 87406361
Per_Tybirk Ekspert i fodervurdering herunder korrekt sammensat
foderråvarer, aminosyrer, mineraler og vitaminer tilpasset grisenes behov. På
det grundlag sikres optimal fodring og lavt foderforbrug. Er foregangsmand for
at sikre en fortsat faldende kvælstofudskillelse pr. produceret gris.

Print pagePDF page