home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

Institut for Miljøvidenskab (ENVS), Aarhus Universitet

Primær rolle i projektet

Institut for Miljøvidenskab deltager i DNMARK med to forskergrupper fra ENVS.

Sektionen for Atmosfæriske Processer (ATPRO) arbejder inden for DNMARK med befolkningens eksponering til atmosfæriske udledninger relateret til landbrugsproduktion. Man bygger på en eksisterende ekspertise inden for luftforureningseksponering samt tilsvarende ekspertise inden for beskrivelse af ammoniakudledninger med stor rumlig og tidslig opløsning. Eksponeringsvurderingerne vil i tæt samarbejde med Professor Torben Sigsgaard AU Health og Professor Carsten Brøcker Petersen CIRRAU (Center for Registerbase Research Aarhus University) blive anvendt til en analyse af de helbredsmæssige konsekvenser af befolkningens udsættelse for udledninger relateret til landbrugsproduktion.

Miljøøkonomer fra sektion for Samfundsvidenskabelig miljøforskning arbejder med analyser af implementering og incitamenter til omkostningseffektiv regu-lering af kvælstoftabene fra landbruget.  Indenfor DNMARKS arbejdspakke 3 og i samarbejde med de øvrige dele af DNMARK arbejder vi med økonomiske modelberegninger af hvilke virkemidler der bør implementeres hvor ud fra en målsætning om omkostningseffektivitet, og vi undersøger hvilke instrumenter (tilskud, prisforhold, rettigheder og aftaler) der kan tages i anvendelse for at landmænd motiveres til at reducere kvælstoftabene fra produktionen. Vi har særlig fokus på hvordan der kan motiveres til samarbejde om indsatsen.  Bi-draget fra arbejdspakken vil i sammenhæng med de øvrige dele af DNMARK bl.a. kunne bidrage til vidensgrundlaget for udviklingen af en målrettet retentionsbaseret regulering.

Yderligere bidrag
Den miljøøkonomiske del af  ENVS forskning i DNMARK foretages i tæt samar-bejde med øvrige relevante forskningsinitiativer på kvælstofområdet, der ud-forsker reguleringsmetoder og omkostningseffektivitet (fx projekterne IMAGE (DSF) , EU projekterne LIAISE og EPI-Water) og økosystem tjenester med relation til landbrug og kvælstof (projekterne ECOSYS, NOVAGRASS og MUMIHUS (DFS), EU projekterne OPENNESS, Ecofinder og BASE samt projekt om Water ressource accounting for Miljøministeriet). Forskningsamarbejdet medfører synergieffekter i udviklingen af miljøregulering af landbruget som forskningsområde.

Særlig interesse i relation til pilotområder
Miljøøkonomerne har særlig interesse i at arbejde med pilotområdet Limfjor-den, hvor vi sætter de økonomiske data op på geografiske data fra oplandet, inkl. afgrøde- og husdyrproduktion, retention mv. I tillæg til modelanalyser vil vi udføre interviewundersøgelser af landmænd om hvilke faktorer der motive-rer til en bedre udnyttelse af kvælstoffet i produktionen, og hvilke muligheder, begrænsninger der er ved udvide samarbejdet mellem lodsejere i området.

Kontakt

Professor og sektionsleder Ole Hertel
Mail: oh@dmu.dk
Tlf: 30183114
Ole_Hertel Eksponering til atmosfæriske udledninger, spredning af landbugsrelaterede udledninger.
Postdoc Robert Peel
Mail: rp@dmu.dk
Tlf: 30183114
Robert_Peel
Postdoc Line Block Hansen
Mail: lbc@dmu.dk
Tlf: 8715 8469
Line_Block_Hansen Miljøøkonomiske analyser, landbrugsmodellering, agentbaseret
modellering og regulering. Deltager i arbejdspakke RC3.
Professor Mette Termansen
Mail: mter@dmu.dk
Tlf: 8715 8645
Mette_Termansen Miljøøkonomiske analyser, agentbaseret modellering, økosystem
tjenester. Deltager i arbejdspakke RC3.
Seniorforsker og sektionsleder Berit Hasler
Mail: bh@dmu.dk
Tlf: 8715 8637
Berit_Hasler Miljøøkonomiske analyser og landbrugsmodellering.
Arbejdspakkeleder for RC3.

Print pagePDF page