home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – GEUS

GEUS er en forsknings- og rådgivningsinstitution under Klima, Energi og Bygningsministeriet. GEUS vigtigste rolle er at levere forskning og udvikling samt rådgivning til offentlige institutioner og private virksomheder både i Danmark og internationalt.

Primær rolle i projektet
Afdelingen ”Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning (GRUK)” og ”Hydrologisk Afdeling (HYDRO)” på GEUS deltager i projektet. GEUS primære rolle i DNMARK er at undersøge sundhedseffekter ved nitrat i grundvand og drikkevand i samarbejde med Institut for Folkesundhed og CIRRAU på Aarhus Universitet. Denne aktivitet er et nyt forskningsområde for GEUS, og udgør ét af 9 strategiske temaer i GEUS arbejdsprogram. DNMARK giver dermed mulighed for at GEUS kan initialisere forskning i sammenhængen mellem drikkevand og sundhed ved brug af danske unikke registerdata. Sammenhængen mellem nitrat i det danske drikkevand og sundhedseffekter med fokus på kræft i fordøjelsessystemet udgør Jörg Schullehners phd-projekt i R4.7. Han vejledes af Torben Sigsgaard, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og Birgitte Hansen, GEUS.

Yderligere bidrag
GRUK’s yderligere bidrag til DNMARK er at levere viden om status og udvikling i nitratindholdet i grundvandet og drikkevandet i Danmark, som kan indgå i syntesearbejdet under RC1 og RC6. HYDRO’s bidrag består i at sikre vidensdeling fra andre projekter til DNMARK, som arbejder med grundvandsmodellering og simulering af kvælstoftransporten i det hydrologiske kredsløb.

Særlig interesse i relation til pilotområder
GEUS har særlig interesse i pilotområdet, som ligger i oplandet til Ålborg Vandforsyning. Her er grundvandsmagasinerne nitratsårbare og dårligt beskyttede, og vandforsyningen indvinder nitratholdigt grundvand til drikkevandsformål.

Kontakt

Seniorforsker Birgitte Hansen
Mail: bgh@geus.dk
Tlf: 20555245
 birgitte_Hansen Nitrat i grundvandet, nitratsårbarhed samt
drikkevand og sundhed.
Ph.d.studerende Jörg Schullehner
Mail: jsc@geus.dk
Tlf: 91333653
Jorn_schullehner Grundvand N-forurening og sundhedsmæssige effekter –
gastrointestinal cancer.
Seniorrådgiver Lærke Thorling
Mail: lts@geus.dk
Tlf: 20555260
Lærke_Thorling Grundvandsovervågningen (GRUMO) under NOVANA og nitrat i
grundvandet.
Seniorforsker Anker Lajer Højberg
Mail: alh@geus.dk
Tlf: 91333605
 Hojberg_Anker Lajer DK-modellen, N-retention og grundvandsmodellering

Print pagePDF page