home Send mail til administratoren sindicaci;ón Administration
dNmark - research alliance

RC 4.4b

Metoder til rumlig vurdering af målrettet kvælstofregulering i landbruget

Projektbeskrivelse

I Danmark udgør landbrugsaktiviteterne en udfordring for behovet for at beskytte den økologiske tilstand i vandmiljøet både for landbruget og reguleringen. Siden 1985 er der blevet gjort en stor indsats i kvælstofreguleringen; flere vandmiljøhandlingsplaner er blevet gennemført for at mindske kvælstofudledningen fra landbruget. De instrumenter og foranstaltninger, der er vedtaget i Danmark til at regulere kvælstoftabet har vist sig, at virke i form af, at undgå overdreven brug af kvælstof i landbruget. Den nuværende kvælstofbelastning til marine miljøer er dog stadigt betydeligt over tolerancetærsklerne, og disse belastninger må forventes at stige i fremtiden som følge af klimaændringerne. Udviklingen og implementeringen af en ny, målrettet og differentieret regulering af kvælstof ses som nødvendig for at opnå en bæredygtig balance mellem produktionen af fødevarer og anden biomasse, og de uønskede effekter af kvælstof såsom vandforurening.

De vigtigste mål for dette ph.d.-projekt er:

  1. At foreslå et grundlag for udviklingen af nye scenarier til kvantificering af kvælstofbelastningen til vandmiljøet.
  2. At vurdere mulighederne for en række forskellige strategier til at regulere kvælstofudvaskningen til vandmiljøet.
  3. At udvikle metoder til rumlig estimering af kvælstofudvaskning for forskellige oplande i Danmark og Østersøområdet.
Ph.d. studerende
Fatemeh Hashemi
Fatemeh_Billede

Print pagePDF page